Prim borcundan mirasçı sorumlu tutulur mu? / Ersin UMDU

Ersin Umdu Ersin UMDU ► Okurumuz Levent Gençoğlu babasının 2 ay önce vefat ettiğini, babasına ait işyerinin sigorta prim borçları olduğunu, bundan mirasçıların sorumlu olup olmayacağını soruyor. Bu sorunun cevabında iki borç cinsini göz önünde tutmak gerekiyor. Çünkü borcun mirasçılara geçtiği ve geçmediği durumlar var.

Mirasçı sorumluluğu

Bu açıklama sadece SGK prim borçları için geçerli değil, bütün kamu alacaklarını kapsar. Çünkü; borçlunun ölümünden sonra kamu alacağının tahsil edilme biçimi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 7’nci Maddesi’nde düzenlenmiştir. Buna göre…

Yazının Devamı İçin Tıklayınız…!

Reklamlar
AliTezel.Com, Alosgk.Com, Ersin UMDU, gazetevatan.com, S.S.S., Sosyal Güvenlik, Vatan Gazetesi kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , , , , . Prim borcundan mirasçı sorumlu tutulur mu? / Ersin UMDU için yorumlar kapalı

Doğal afet nedeniyle ertelenen borçların tecil ve taksitlendirilmesi / 2013-14 Sayılı SGK Genelgesi

sgk SGK Genelgesi ►  Sayı  : 71266071.206.05.12                15/03/2013

Konu : Doğal afet nedeniyle ertelenen

borçların tecil ve taksitlendirilmesi

GENELGE

2013–14

 

1- Genel Açıklamalar

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek amme alacaklarını tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip etmediğini esas alarak tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer şartları tayin etmeye yetkilidir.” hükmü 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanununun 21 inci maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek amme alacaklarını tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip etmediğini esas alarak tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer şartları tayin etmeye ayrıca 213 sayılı Kanuna göre doğal afetler nedeniyle ilan edilen mücbir sebep hali kapsamındaki amme borçlularının, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe kadar ödemeleri gereken amme borçları ile mücbir sebep nedeniyle ödeme süreleri ertelenen amme borçlarını faiz alınmaksızın veya yürürlükteki faiz oranından daha düşük faiz oranıyla tecil etmeye yetkilidir.”

Söz konusu maddede yapılan değişiklik üzerine, “Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Doğal Afet Nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesinin Usul ve Esasları”   Kurumumuz Yönetim Kurulunun 24/1/2013 tarihli, 2013/23 sayılı kararı ile belirlenmiştir.

Buna göre, Bakanlar Kurulu veya Maliye Bakanlığı tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi çerçevesinde doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki borçluların, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında Kurumca ertelenen prim ve diğer borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin işlemlerin Yönetim Kurulumuzca belirlenen ve aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.

 

2- Kapsama giren borçlar

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemleri, Bakanlar Kurulu veya Maliye Bakanlığı tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi çerçevesinde doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki borçluların, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında Kurumca ertelenen prim ve diğer borçlarını kapsar.

 

3- Tecil ve taksitlendirme yetkisi

Bu kapsamdaki, 1.000.000 TL’ye kadar olan borçların tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin talepler icra takip, haciz ve satış işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik merkez müdürlerince, bu tutarın üzerindeki borçlar ise sosyal güvenlik il müdürlerince değerlendirilecektir.

5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında Kurumca ertelenen borçların tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin yetkilerin kullanılmasında borçlunun tahsilatla görevli o ünitede işlem gören tüm işyerleri ve borç türü bazında değerlendirme yapılması gerekmektedir.

           

4- Başvuru şekli ve süresi

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasından yararlanmak isteyen borçlular afet nedeniyle erteleme süresi içinde veya ertelemenin bitim tarihinden itibaren 3 ay içinde bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak talepte bulunacaklardır.

Borçlunun bu kapsamda birden fazla sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince takip edilen borcunun bulunması halinde yazılı başvurular işyerlerinin işlem gördüğü ünitelere ayrı ayrı yapılacaktır.

Öte yandan, Van ilinde 23/10/2011 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle borçları ertelenen ve 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasından yararlanmak isteyen borçlular, 1/4/2013 tarihine (bu tarih dâhil) kadar bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak talepte bulunacaklardır.

Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS yoluyla yapılan gönderilerde, başvuru formunun/dilekçenin (Ek:1) postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi, Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

 

5- Borçlunun çok zor durum hali ile tecil ve taksitlendirme sürelerinin belirlenmesi

            6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlunun “çok zor durum” hali aranılmayacaktır.

Bu kapsamda yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde ertelenen borçlar azami 24 aya kadar eşit taksitler halinde taksitlendirilebilecektir.

Buna göre, borçluların 24 ayı aşan ve kademeli taksit talepleri kabul edilmeyecektir. Ancak, borçlu tarafından talep edilmesi halinde 24 aydan daha az süreli taksitlendirme işlemi yapılabilecektir.

 

6- Tecil ve taksitlendirmeye konu borcun hesaplanması

Erteleme kapsamındaki borçlara 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesine göre, prim borcunun ertelendiği sürede zamanaşımı işlememekte ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmamaktadır.

Buna göre, erteleme süresinin sona erdiği tarihten sonra tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulması halinde, ertelemenin bittiği tarihten itibaren ilk taksitin ödendiği tarihe kadar gecikme cezası ve/veya gecikme zammı hesaplanarak tecil ve taksitlendirmeye konu borç miktarı bulunacaktır.

Kurum alacaklarına her durumda, muaccel olduğu tarihten ertelemenin başladığı tarihe kadar gecikme cezası/gecikme zammı hesaplanması gerekmektedir.

7-  Tecil faizi

            Bu kapsamda tecil ve taksitlendirilen borçlar için tecil faizi alınmayacaktır.

Ancak, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulduğu tarih itibariyle erteleme kapsamına girmeyen borçların da bulunması ya da daha sonraki dönemlerde borcun oluşması durumunda; erteleme kapsamına girmeyen borçlar için cari usul ve esaslara göre ayrı bir tecil ve taksitlendirme işlemi yapılabilecektir.

 

8- Taksitlerin aksatılması ve cari ay primleri

            Tecil ve taksitlendirmeye konu taksitlerden bir veya birbirini izleyen iki taksitin ödenmemiş olması durumunda, bu taksit ya da taksitlerin, ödenmeyen ilk taksiti izleyen üçüncü taksitle birlikte tüm taksitlerin ödenmiş olması ve ödeme planındaki son taksit süresinin aşılmaması kaydıyla tecil ve taksitlendirme işlemi bozulmaz. Bu hak, tecil ve taksitlendirme süresi içerisinde birden fazla kullanılabilir.

Ödenmeyen ya da eksik ödenen kısmın son taksite ait olması halinde ise azami taksitlendirme süresinin aşılmaması kaydıyla bu tutarın son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen kısmın ödenmesi halinde tecil ve taksitlendirme işlemi bozulmayacaktır.

Tecil ve taksitlendirme işlemi süresi içinde tahakkuk eden cari ay primlerinin ödenme yükümlülüğü aranmaz. Ancak söz konusu cari ay primlerinin cari usul ve esaslara göre takip işlemlerine devam edilecektir.

 

9- Tecil ve taksitlendirme şartlarına uyulmaması

Borçlularca aylık taksitlerin ödenmemesi veya diğer şartların yerine getirilmemesi durumunda tecil ve taksitlendirme işlemi bozularak muaccel olan alacağın tahsili için cebri icra işlemlerine derhal başlanacaktır.

 

10- Devam eden tecil ve taksitlendirmeler

Borçluların, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre yapılan tecil ve taksitlendirmesi devam ederken doğal afet nedeniyle erteleme talebinde bulunmaları veya borçlarının ertelenmesi halinde mevcut taksitlendirmeleri bozulur.

            Ancak borçlularca talep edilmesi veya taksitlerini düzenli ödemeleri kaydıyla, doğal afetin meydana geldiği tarihten önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre yapılan mevcut tecil ve taksitlendirme devam eder.

 

            11- Tecil bozulduğunda mahsup işlemleri

Bu Genelge kapsamındaki tecil ve taksitlendirme işleminin şartlarına uyulmaması nedeniyle taksitlendirme işlemi bozulduğunda;

– Tecil ve taksitlendirme talebi ertelemenin devam ettiği süre içinde yapılmış ve ilk taksit erteleme süresi içinde ödenmiş ise ertelemenin sona erdiği tarihten sonraki ilk günden başlayarak gecikme zammı işleyecektir.

– Tecil ve taksitlendirme talebi ertelemenin devam ettiği süre içinde yapılmış olmakla birlikte ilk taksit erteleme süresi sona erdikten sonra ödenmiş ise, gecikme zammının durduğu tarih olan ilk taksitin ödendiği tarihten sonraki ilk günden başlayarak gecikme zammı işleyecektir.

– Tecil ve taksitlendirme talebi ertelemenin sona erdiği tarihten sonra yapılmış ise gecikme zammının durduğu tarih olan ilk taksitin ödendiği tarihten sonraki ilk günden başlayarak  gecikme zammı işleyecektir.

Ancak, bu kapsamda yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerine konu borçlar için tecil faizi alınmadığından, ödenen aylık taksitler  (tecil faizsiz)  ödeme tarihleri itibarıyla borç aslı ve gecikme zammına orantılı olarak mahsup edilecektir.

12- Diğer hususlar

  Bu Genelgede yer almayan hususlar hakkında Kurumumuzun 21/06/2011 tarihli, 2011/53 sayılı Genelgesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılacaktır.

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Yadigar GÖKALP İLHAN

Kurum Başkanı

 

 

 

Ekler:

1-  Başvuru formu

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM

Gereği:                                                                     Bilgi:

– Merkez ve taşra teşkilatına                                  – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

 

Ek: 1  TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEP FORMU

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………………………….  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne

……………………………….  Sosyal Güvenlik Merkezine

                                                                                                                                     ……………..

 

Müdürlüğünüze/Merkezinize aşağıda türü, miktarı ve dönemleri belirtilmiş olan …/…/……… tarihi itibariyle toplam …………………….. TL borcum bulunmaktadır.

Kurumunuzca, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında ertelenen borçlarımın 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamına göre …… ay süre ile ödeme planına bağlanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince eşit taksitler halinde ödemek istiyorum.

…/…/…. tarihinde ilk taksit (peşinat) olarak …………………………. TL’nı bankaya ödemiş bulunmaktayım.

Tecil ve taksitlendirme şartlarının ihlal edilmesi halinde verilen teminatımın nakde çevrilerek taksitlendirmeye konu bakiye borcumun tahsilini kabul ediyorum.

Tecil ve taksitlendirme talebimin değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.

 

 

…./…./…

Tarih-İmza-Kaşe

Ekler:1- Makbuz

2- Teminatın Değer Tespit Raporu

 

Borçluya Ait Bilgiler

T.C. Kimlik No  
Adı, Soyadı / Ünvanı  
İşyeri/ Sigorta Numarası  
Vergi Dairesi ve Kimlik No  
Ticaret Sicil No  
İşyeri Adresi  
İşyeri Telefon No, Faks No

e-posta Adresi

 
İkametgah Adresi  
İkametgah Telefon No  

 

Takip No

Borç Türü

Ait Olduğu Ay / Yıl

Asıl Tutar

Gecikme Zammı

Toplamı (TL)

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            

 

 

     TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEP FORMU (ARKA SAYFA)

 

Teminatlar

 

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre yapılacak tecil ve taksitlendirmelerde

(1) Borçlunun tecil ve taksitlendirmeye konu borç toplamının 50.000 Türk Lirasını (bu tutar dahil) aşmaması şartıyla tecil edilecek borçlar için teminat aranılmaz.

 (2) Teminat aranılmaksızın yapılacak tecil ve taksitlendirmelerde, 50.000 Türk Lirası sınırı,  işyeri ve borç türüne bakılmaksızın borçlunun veya işverenin alacaklı Kurum ünitesine olan borç toplamı esas alınarak belirlenir.   

(3) Tecil ve taksitlendirilecek Kurum alacaklarının toplam tutarının 50.000 Türk Lirasını aşması durumunda, gösterilmesi zorunlu olan teminat tutarı 50.000 Türk Lirasını aşan kısmın yarısı kadardır.

(4) Teminat aranılmaksızın yapılacak tecil ve taksitlendirmelere ilişkin olarak belirlenen 50.000 Türk Lirası tutarındaki sınır  tecil ve taksitlendirilen borçların toplamı esas alınarak uygulanacağından, borçlunun tecil ve taksitlendirilen ve tecil şartlarına uygun olarak ödeme yaptığı borçları için bu sınır dikkate alınmış ise yeni tecil ve taksitlendirme taleplerinde daha önce tecil edilmiş borç tutarı ile talepte bulunulan borç tutarının toplamı dikkate alınır.

(5) Kurumumuz alacakları teminat aranılmaksızın tecil ve taksitlendirilmiş olmakla birlikte tecil ve taksitlendirme şartlarına uygun ödeme yapılmaması nedeniyle tecil ve taksitlendirme işlemi bozulmuş ise, borçlunun teminatsız tecil ve taksitlendirme uygulamasından yararlanmadığı başka bir tecil ve taksitlendirilmiş borcu bulunmadığı takdirde, 50.000 Türk Lirası tutarındaki teminatsız tecil ve taksitlendirme uygulamasından tekrar yararlandırılır.

(6) Tecil ve taksitlendirilen borç toplamının 50.000 Türk Lirasından fazla olması ve tecil şartlarına uygun taksit ödemeleri devam ettiği sürece borçlu tarafından başkaca borçları için yeni tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulduğunda, daha önce tecil edilmiş borçların 50.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı için teminat aranılmamış olması nedeniyle, tecil ve taksitlendirilmesi talep edilen borcun yarısı değerinde teminat gösterilmesi istenilir.

 

                 Teminat olarak gösterilen taşınır ve  taşınmazların değer tespitlerinin yapılması

 

A) Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde teminat olarak taşınmaz gösterilmiş ise değer tespitlerinde;

a)  Ekspertiz Raporu Yönergesi hükümleri çerçevesinde  Kurum teknik elemanlarınca düzenlenen raporlar,

b) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş değerleme uzmanları veya değerleme şirketleri tarafından düzenlenen raporlar,

c) Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları veya bunların bağlı olduğu Birlik yönetimlerince bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik yapma yetkisi verilenler tarafından düzenlenen raporlar,

ç) Bankalar ve sigorta şirketleri tarafından yaptırılan değer tespitine ilişkin raporlar,

d) Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerce düzenlenen raporlar,

esas alınır.

B)  (A) Fıkrasının (a) ve (d) bendlerinde belirtilenler hariç olmak üzere diğer bendlerinde sayılan şekilde  değer tespitine ilişkin düzenlenen raporlarda, rapor düzenleyen ekspertiz veya bilirkişilerin  yetki veya ruhsat belgelerinin  rapora eklenmesi zorunludur.

C)  Gösterilen teminat taşınır ise, öncelikle sosyal güvenlik il müdürlüğünde/sosyal güvenlik merkezinde görev yapan icra memurunca değer tespiti yapılır. Taşınırın niteliğine göre bu servislerce ya da Ünite amirince gerek görülmesi halinde bilirkişilere değer biçtirilir ya da ilgili meslek ve esnaf odalarından görüş alınır veya emsal malların piyasa araştırması yaptırılır.

D)  Kurum alacaklarına karşılık öncelikle, üzerinde başka idareler ile gerçek veya tüzel kişilerin  haciz, ipotek, rehin gibi kısıtlayıcı takyidatları  bulunmayan ve satış kabiliyeti olan  mallar teminat olarak alınır.

Kaynak : 2013-14 Sayılı SGK Genelgesi

Alosgk.Com, SGK Genelgesi, Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Kurumu kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , . Doğal afet nedeniyle ertelenen borçların tecil ve taksitlendirilmesi / 2013-14 Sayılı SGK Genelgesi için yorumlar kapalı

2013-07 Sayılı Genelge (2011/53 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması) / SGK Genelgesi

SGK SGK Genelgesi ► Bilindiği üzere, 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılan borç tebliğlerinin ilan tahtasına asılması, ilan yoluyla yapılması ile Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerde ilan edilmesine ilişkin parasal limitlerde uyulması gereken hususlar açıklanmıştır.
Bu nedenle Maliye Bakanlığınca 31/12/2012 tarihli, 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayımlanan 422 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılacak ilanların 01/01/2013 tarihinden itibaren uygulanacak parasal limitleri yeniden belirlenmiş olup 21/06/2011 tarihli, 2011/53 sayılı Genelgenin “2.2. Tebliğ usulleri” başlıklı bölümünün 2.2.2.3. “İlanen tebliğin şekil şartları” maddesinin 2. ve 3. fıkrası aşağıdaki şekilde değişmiştir.
Buna göre, 6183 sayılı Kanun uyarınca yürütülen işlemlerden dolayı tebliğe konu borç tutarının (borç aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı) 1.800,00 TL’den az olması halinde, gazete yoluyla ilanen tebliğ yapılmaksızın ilan yazısının (tebliğ evrakı) sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünün ilan asmaya mahsus (ilan tahtası) mahallinde asılması suretiyle ilanen tebliğ işlemi yapılacaktır.
İlan yoluyla tebliğ edilecek borç tutarının (borç aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı) 1.800,00 TL (dahil) ile 180.000,00 TL arasında olması halinde, ilanın sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünün bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede yayınlanması, borç tutarının (borç aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı) 180.000,00 TL ve üzerinde olması durumunda ise mahalli gazetelerin yanı sıra Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde de ayrıca yayınlanması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Kaynak : 2013-07 Sayılı Genelge

6183 Sayılı Kanun, Alosgk.Com, SGK Genelgesi, Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Kurumu kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , . 2013-07 Sayılı Genelge (2011/53 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması) / SGK Genelgesi için yorumlar kapalı